முகப்பு

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல – திருவள்ளுவர் 

maxresdefault